当前位置: 首页> 法律文书> 赠与合同>

学习计划网(考试吧):2011学习计划-学习计划例文-学习计划书-英语学习计划-个人学习计划

发布时间:2021-02-03 14:00:51 浏览数:

?§?°?í?(ê?°é)£o2011?§?°?-?§?°?·-?§?°?êé-ó¢ó§?°?-è§?°? ?ü?à

?ü?à ó¢ó? D£?° ?ó?° ? ×÷ μμ ?ü?àê×ò3 - í?D£ - êú - ?·°? - êé3? - êó - ?£?a3? - ó - ì3 - μ?o?

ê×ò3?ê?°éì3Exam8êóê?éì3í3ì£?aêóêμóμμó?°?D

2011?D | 2011? | 2012D | D?à?μ | ?ú?°?D | קê? | 3éè | ·¨?éê? | MBAê?

MPAê? | ?Do

áù | ?°3?ó¢ó? | éìó¢ó? | 1?12ó¢ó? | íD?£ | ? | רר°? | ?úò?±êò? | 2 | GRE GMAT

Dó¢ó? | 3éè?ó¢ó?èy | éêó¢ó? | 1¥ó¢ó? | ?°3?è?ó? | è?ó§?° | ·¨ó? | μ?ó? | o?ó?

úμè?ê? | èí?tê? | ?°3ú | ?¢èíè¤ | ?è¤ | Oracleè¤ | Linuxè¤

?a?aè¤ | Javaè¤

1?± | ±¨1± | ò?DD′óòμ×ê | ?¤èˉ′óòμ×ê | ?ú′óòμ×ê | ·¨ê? | ·¨?é1ê | μ?ó?×ê

±¨?ì?± | ?ìê|×ê | éá1¤×÷ | ía?ú?± | 1ú?êéìê| | ?úμ¥?± | μ¥?¤?± | á÷ê| | ?¤ê|

è?á|×ê?′ | 1üàí×é?ˉê|ê? | êé×ê | D?àí×é?ˉê|ê? | 3?°?רòμ×ê | 1ê|?°òμ?

?Yê± | í±à?-

?àéú×ê | ?′òμò?ê| | ?′òμò?ê| | ?′òμ?¤ê?

?á′óòμ×ê?ê?£¨?ᤣ? | ?-ê| | ?á°3? | ×¢2á?áê| | éóê| | ×¢2á?°ê|

×¢2á×ê2ú?à1àê| | áê| | ACCA | í3ê| | ?ê| | àí2?1ê| | 1ú?ê?úéóê|

ò?¨?ìê| | ?t¨?ìê| | ?ì1¤3ìê| | ?ì± | ×é?ˉ1¤3ìê| | ?ààí1¤3ìê| | °2è?1¤3ìê|

?êá?1¤3ìê| | òμ1üàíê| | ?D±êê| | ?á111¤3ìê| | ?¨?tê| | ·?μ?2ú1àê| | íáμ?1àê| | ?òíáê|

éè±ààíê| | ·?μ?2ú?-?íè? | í?×ê?1üàíê| | íáμ?μ′úàíè? | ?·?3ó°?ì?àê| | ?·±£1¤3ìê|

3?êD1ê| | 1·?ààíê| | 1·?ìê| | °2èàê| | μ1¤3ìê| | ×¢2á2aê| | ×¢2áá?ê|

?í·×D£?° | êμóμμ | ó¢ó§?° | ×÷′óè? | ?ó?°?D | | ·?ì? | ó·

?§àú| ? ?D D × 3é?íaó?| áù ?°3?ó¢ó? éìó¢ó? 1?12ó¢ó×ê| 1?± ±¨1± ò?DD ?¤èˉ ·¨ μ?ó? ?ìê|?ú| μè èí

1¤3ì|ò¨ ?t?¨ ?ìê| ?ààíê| ×é?ˉê| °2è?ê| ?á11ê| 1àê| ?ì±á| ?ᤠ?á°3? ×¢?á ?-ê| ?°ê|ò§| ?àéú×ê ò?ê| ò?ê| [?ü?à]

è?μ3éê ±¨ è?μ3? è?×?′? ×a?yéê μ3ê·?aê? ?ê?è ?è? ?ìê| μ3¨ ?±1¤ °à?÷è? ?ê?è ?è? ?ìê| ê?óú ?±1¤ °à?÷è?

êμ?° éáêμ?ù ê° D?μ?ìá μ÷2é 1¤×÷×ü?á ˉ ?o °?1ú ?÷ ?éé¥ à?ò? ×aè? ·?2ú 3D°ü ′úàí ?ò ê? 1¤ ?e é ±¤

μ÷?a D-òé ê? ê?òμ ê ×êá?÷ ?ü?àμ?o?£oêμóμμì3 | ?í·×D£?° | ó¢ó§?° | ×÷μμà | μμà | ?ó?°?Dúúμ£o

ê?°é(E) > êμóμμ > 1¤×÷? >

?§?°?2011?ê?§?°?-?§?°?·-?§?°?êé-ó¢ó§?°?-è§?°÷DDòμ1¤×÷?μ?o?:

?ê?è è? ?ìê| ?§D£ ?ì?§ μ?óy òo ò?éú ?¤ê? ?t 1¤?á áa ·à °à?÷è? ò?DD éì3? μê °2è? ò ?óòμ 1 ?á 3é 2 ó×?ù?°

2 éú2ú oó?ú ê? ?±1¤ ?úê? í3 μ?1¤ μ3?± μ3?¨ D?′? μ3?§2? í§2? ?à?μ ?àéú ?§?° ′′òμ 2êé ? Googleìá1?μ?1

§2áó¢ó′?a,2′?íoó?ú

1t·e?à′′,2?ó′,2?ó,Dèìy Dè30ìì,è?μòúá÷à?ó¢ó?!

[2011-01-09]?¤è§?°?êé×ü

[2011-02-21]?¤2011íêD§?ú?§?°?

[2011-02-21]?¤áù?êD§?ú?§?°?

[2011-02-21]?¤D§éúD§?ú?§?°?·?ày

[2011-02-21]?¤D§?úó?§?°?

[2011-02-21]?¤D§?ú′ò

[2011-02-21]?¤áù?êD§?ú?§?°?

[2011-02-21]?¤D§?ú?§?°ê?·

[2011-02-21]?¤D§éúD§?úó?§?°?

[2011-02-21]?¤′ó?§éúD§?ú?§?°?

[2011-01-07]?¤?§?°?

[2011-01-07]?¤êêy?§×÷?§?°?

[2011-01-07]?¤?§?°?[í¨ó?°?]

[2011-01-07]?¤§?°?μòaD?

[2011-01-07]?¤ùè§?°?

[2011-01-07]?¤où?§?°?

[2011-01-07]?¤ó¢ó§?°?

[2011-01-07]?¤?§?°?êé

[2011-01-07]?¤′ó?§?§?°?êé

[2011-01-07]?¤?ìê|?ù?ú?§?°?

[2011-01-07]?¤è§?°?

[2011-01-07]?¤D?§?°?

[2011-01-07]?¤?D?§éú?§?°?

[2011-01-07]?¤′ó?§éúoù?

[2011-01-07]?¤D§êoù?§?°?

[2011-01-07]?¤D§èy?êoùˉ?

[2011-01-07]?¤D?§D£où1¤×÷?

[2011-01-07]?¤3Déúoù?§?°?

[2011-01-07]?¤D§oùˉ?

[2011-01-07]?¤Doù?§?°?

[2011-01-07]?¤toù?§?°?

[2011-01-07]?¤ò?où?§?°?

[2011-01-07]?¤3?ò?où?§?°?

[2011-01-07]?¤3?èyoù?§?°?

[2011-01-07]?¤3toù?§?°?

[2011-01-07]?¤où?§?°?′D′

[2011-01-07]?¤′ó?§éúoù?§?°?

[2011-01-07]?¤?D?§éúoù?

[2011-01-07]?¤D§?ú?§?°?

[2011-01-07]?¤D§?ú1¤×÷?

[2011-01-07]?¤D§?ú?ì?§?

[2011-01-07]?¤ó×?ù?°D§?ú?

[2011-01-07]?¤ó×?ù?°′ó°àD§?ú?

[2011-01-07]?¤D§éúD§?ú?

[2011-01-07]?¤3DD§?ú?

[2011-01-07]?¤3?èyD§?ú?

[2011-01-07]?¤3tD§?ú?

[2011-01-07]?¤3?ò?D§?ú?

[2011-01-07]?¤ó×?ù?°?D°àD§?ú?

[2011-01-07]?¤ó×?ù?°D?°àD§?ú?

[2011-01-07]?¤D§?ú?1í?

[2011-01-07]?¤D§?ú±êó?

[2011-01-06]?¤D§§ê|1¤×÷êò?§?±?§?°?

[2011-01-06]?¤2011D§§ê|1¤×÷êò?§?±?§?°?

[2011-01-06]?¤ò?êù?§?°?±í

[2011-01-06]?¤êù?§?°éú

[2011-01-06]?¤?DD§éúêù?§?°?

[2011-01-06]?¤ó×?ù?°êù?§?°?

[2011-01-06]?¤êùêy?§?§?°?

[2011-01-06]?¤êùàí?§?°?

[2011-01-06]?¤êù?ˉ?§?§?°?

[2011-01-06]?¤èy?êêù?§?°?

[2011-01-06]?¤êêù?§?°?

[2011-01-06]?¤êêù?§?°?

[2011-01-06]?¤êù?§?°°2

[2011-01-06]?¤D§êêùéú§?°?

[2011-01-06]?¤?êμ?êù?§?°?

[2011-01-06]?¤?§?°§·¢?11?·?ì2é?×1¤×÷?

[2011-01-06]?¤?ê?ü2é′ó?ó?DD?×éàí§?°?

[2011-01-06]?¤?-1üàí?§?o?§éú?á?§?°2?μúò§?ú1¤×÷?

[2011-01-06]?¤?§?°2?1¤×÷?

[2011-01-06]?¤?§éú?á?§?°2?μúò§?ú1¤×÷?

[2011-01-06]?¤?§éú?á?§?°2?1¤×÷?

[2011-01-06]?¤D£§éú?á?§?°2?1¤×÷?

[2011-01-06]?¤μú?t?§?úíˉ?§?°2?1¤×÷?

[2011-01-06]?¤μúò§?ú?§?°2?1¤×÷?

[2011-01-06]?¤?§?°2°ê1¤×÷?

[2011-01-06]?¤D?§?°?êé

[2011-01-06]?¤èy?§?°?êé

[2011-01-06]?¤èy§?°?êé

[2011-01-06]?¤D§?§?°?êé

[2011-01-06]?¤3?èy?§?°?êé

[2011-01-06]?¤3D?§?°?êé

[2011-01-06]?¤ó¢ó§?°?êé

[2011-01-06]?¤tD§?ú?§?°?

[2011-01-06]?¤D§?úó¢ó§?°?

[2011-01-06]?¤′óèyD§?ú?§?°?

[2011-01-06]?¤D§?ú?§?°?·

[2011-01-06]?¤3?èyD§?ú?§?°?

[2011-01-06]?¤?a?§?êé

[2011-01-06]?¤?a?§?§?°?

[2011-01-06]?¤?§?°2?1¤×÷?êé

[2011-01-06]?¤′ó?§D§?ú1¤×÷?§?°?

[2011-01-06]?¤2011?ê′ó?§°à§?°?

[2011-01-06]?¤′ó?§D§?ú?

[2010-12-25]?¤2010?ê?D§?ú?§?°?

[2010-12-25]?¤2010?ê?òμa?§?

[2010-12-25]?¤2010?a2011μú?t?§?úí§2?1?óú?a?1?áêé?§?°ˉμ

[2010-12-25]?¤2010£-2011°§?ê?§?°2?1¤×÷?

[2010-12-25]?¤2010?êoù?§?°?

Googleìá1?μ?1

§2áó¢ó′?a,2′?íoó?ú

1t·e?à′′,2?ó′,2?ó,Dèìy Dè30ìì,è?μòúá÷à?ó¢ó?!

12 108 ?a? ê×ò3 | é?ò?ò3 | 1 2 | ò?ò3 | ?2ò3 100?a?/ò3 ×aμ?μúò3 -

üμμμ÷DD êμóμμ×?DüD?1

2

3

4

5

6

7

8

9

102010?êè?ê°±¨·

?÷DDòμè?1¤×÷×ü?á·?ˉ

2010?÷DDòμ1¤×÷×ü?á·′óè?

2àà?áרòμêμ?°±¨

2011?ê±?òμéúêμ?°±¨·

è?1¤×÷×ü?á′D′

′ó?§éúêμ?°±¨··(1)

?±1¤1¤×÷×ü?á·?ˉ

2011?÷רòμ′ó?§éúêμ?°±¨oíêμ?°×ü?á·

?ìê|1¤×÷×ü?á·?26ày

êtD?×ù815èa821èê?

8è?μ3±¨£o×ü?D1ú122úμ3μ?Dê

′ó?§éúè?μ3?±¨£oá¢μ3?a1¢?′?t?a

8μ3±¨£o?§?°D1ú122úμ3μ?Dê?·

8μ3?±×a?y±¨£oμ3μ?Dêμ?àí?a

8μ3?±?à?챨£oéá?÷ò?èμ?óD?

8¤±?μ3?±±¨£oè?D?è?òa?aè·t

8μ3?±±¨£oá¢×êμ£?èμà

8μ3§?°±¨£o?yòμ3×é?ˉ£

8μ3§?°±¨£oyè?μ3?ˉ?ú

è?μ3éêêé è?μ3?êé è?×?′? ±¨1

2

3

4

5

6

7

8

9

102010?ê×?D?è?μ3éêêé·(èy)

2011?ê?÷DDòμ×?D?è?μ3éêêé·?ˉ

2011?êêêó?óú?÷è?ê?μ?è?μ3éêêé·

1?±è?μ3éêêé·

?¨μ390?ü?êרìa

2ó?üè?è?μ3éêêé·?ày

′à?êè?μ3éêêé·

′óò?è?μ3éêêé·

è?μ3éêêéμù±?D′·¨

è?μ3éêêé·×ü′óè?

2010?êè?μ3?êé·ò?

è?μ3?êé·(?§éúó?)

2010?ê×?D?è?μ3?êé(?t)

2010?êè?μ3?êé·èy

2010?ê×?D?è?μ3?êé(ò?)

2010?êè?μ3?êé·?t

è?μ3±?±?£o2011?êè?μ3?êé·£¨3000×?£?

è?μ3?êé·2010

2010?êè?μ3?êé·

5è?μ3?êé£o2011×?Dí¨è?μ3?êé·

è?μ3è?×?′?

2010?êè?μ3è?×?′?

è?μ3è?×?′?ó?D?·?ˉ

?úD£′ó?§éúè?μ3è?×?′?·

μ±′ú′ó?§éúè?μ3×?′?·

2010?êó?D?è?μ3×?′?·

2010?êè?μ3è?×?′?ó?D?·

è?μ3±?±?£oè?μ3?y·?×óè?×?′?·

2010′ó?§éúè?μ3×?′?·

è?μ3è?×?′?ó?D?·?12ày

è?μ3±¨--?÷àà×ü

è?μ3?y·?×ó±¨

5è?μ3±¨?ˉ

2011?ê1è?μ3?y·?×󱨷

2010?ê4±¨·

?¨μ390?ü?걨·?ˉ

è?μ3±¨?aμ3?±è?o?±£3èD?

2006?ê5±¨·

2010?êμ3?y·?×ó±¨

è?μ3±¨·?a?a?ù?áμ3·

o?í?·?±? ·¨?éêé1

2

3

4

5

6

7

8

9

101o?2¢D-òé

2¢D-òé

12¢D-òéêé

2¢D-òé?¤o?í?·?±?

1é·YóD?T1o?2¢o?í?

2010o?2¢1éèá¢?êé±?

1é·YóD?T1o?2¢o?í?·?±?

2¢D-òé±?

1o?2¢D-òé±?

éìòμo?í?

ìá′?1¤êé·?±?3?a

éD-òé1¤êé·?±?

?×ê?1μ1¤êé·?±?2?a

?1¤êé·?±?

·?·¨è-×é?ˉ×ê1¤êé·?±?

3?éú1¤êé·?±?èy?a

?·?3?à2a·¨¨μúèY

ú·¨¨μúèY

±ê?£¨éêêé

·¨ò?2?àí¨μúèY

1¤×÷? 1¤×÷×ü?á1

2

3

4

5

6

7

8

9

10ó×?ù?°?D°à§?ú1¤×÷?

2010-2011?§?ê?èμú?t?§?úD§μ?óy1¤×÷?

2011?ê?§D£μ3×ü?§2?1¤×÷?

áù£¨2)°àD§áù?ê°à?÷è?1¤×÷?--°àù

2011?ê°à?÷è?1¤×÷?·×ü

2011?§?ê§?úèy°à?÷è?1¤×÷?

ó×?ù?°?°3¤1¤×÷?

2011?êD′¨éè1

òê§?ú°à?÷è?1¤×÷?

ê?2áêy?§?ì?§?

2010?êμ3?±?ìê|èê?è1¤×÷×ü?á

1¤×÷×ü?á?aí·′D′

μ3?±×ò?àòé·£¨?t£?

ê?óú1¤×÷×ü?á·

ê?óú1¤×÷×ü?á£oD±1¤ê?óú×a?yéê

2010?ìê|è?1¤×÷×ü?á

?Dרéú±?òμ×ò¨·

?±1¤ê?óú1¤×÷×ü?á?¢×a?yéê

2010?ìê|1¤×÷×ü?á

2008?3μ?1¤èê1¤×÷×ü?á

?òàú·a ?òàú?£°? ?òàúD′×÷ ?ó?°D?1

2

3

4

5

6

7

8

9

10?ó?°±?±?:2007°Dòàú·a365ì× ?μáD(39

?ó?°±?±?:2007°Dòàú·a365ì× ?μáD(38

?ó?°±?±?:2007°Dòàú·a365ì× ?μáD(1)

?ó?°±?±?:2007°Dòàú·a365ì× ?μáD(37

?ó?°±?±?:2007°Dòàú·a365ì× ?μáD(36

?ó?°±?±?:2007°Dòàú·a365ì× ?μáD(33

?ó?°±?±?:2007°Dòàú·a365ì× ?μáD(34

?ó?°±?±?:2007°Dòàú·a365ì×?μáD

?ó?°±?±?:2007°Dòàú·a365ì× ?μáD(2)

?ó?°±?±?:2007°Dòàú·a365ì× ?μáD(35

í?éó?°?òàú±|μ?£o33ì×í?ò3?òàú?£°

èòàú(±?òμéú)

′ó?§éú?ó?°?òàú?£°?·

2010′ó?§éú?òàú±í£°?

±?òμéúó¢òàú?£°?

ó|?ì±?òμéú?Dòàú?£°?

èòàú£¨±?òμéúêêó?ò?£?

ó|?ì±?òμéú?òàú?£°?

′ó?§éú?íòμ?òàú±í£°?

óD1¤×÷?-?éòàú?£°?B

?ó?°ê?μúò?óóoüòa ó¢×ò?ééü·

1ú?úê?′óCEO?òàú′ó1a

ó¢òàú24ó?

×÷?òàú?°èyòaèy2?òa?±

?′?′μ?×ó?òàúμa·ù

í?éó?°?òàú′D′

è?o?D′oμ?μúò?·Y?òàú

?òàú?£°?£¨1?óD1¤×÷?-?é2£?

ìyó?è?μ¥μ?a±?òμéúμó?°?òàúó|′D′

?òàú?DD?′ê?áèè?

±?òμéú×êé·1

?ìê|í¨ó? ×D?A

ò§?¤àíרòμ×D?

úרòμ×D?

×ˉ?ˉרòμ×D?

±ê×?×D?·?t

?Dרòμ ×D?A

?ìê|í¨ó? ×D?B

èòàúò?·Y

±ê×?×D?·èy

Dà2a ê?òμ?à2a é?à2a êà2a1

2

3

4

5

6

7

8

9

102aê?£o′ó?′?è?°1′μD?

′óD?μ×?¥?e?′êè?

2aê?:μ?μ×óD?à?′Déèù?

2aê?£o?′2ü?ú?°3?óD?ùìáéy

2aê?£o′ó?òò?·t?′°3êá?

2aê?ú?°3óó?è|?Dμ?μ

2a?à£o?′?′μí?oí°-

2aê?£o′óêúì?úD?μ?ü

?ê′óé¨3y£?á?è?aμáDòù·£?

2aê?£oaê2?′×ü′?2?×

2aê?£o?×óμaμ?à§oí?±?ü

2aê?£o±?òμoó£êêo?ê2?′?ùμ?1¤×÷

2aê?£o?°3?èy2úòaè?o?·

2aê?£oóD1üê±?ì°?ú?áμ?2ü?e

2aê?:?°3èYò×μ?×?èe

2aê?£oéú?ü?Dμ°3?1óè?ê-

2aê?£o?úìμ°3Dá|

2aê?£o?′?′μ°òμ?±?ê

2aê?£oóD?£í?3é?a?°3?ê?′£?

2aê?£oê?è?à?°óD?μêe

×?2a£o?′?′±eè?Dμê2?′?ù£?

×òé?à2a£o?è?μ?μúò?óóè?o?

×òé?à2a£oêì?è2μ?èe£?

×òé?à2a£oèê1μ2aê?

×òé?à2a£oé?óú±à?ˉéá1μí′£?

×òé?à2a£o′|?ò2aμ?±?ê?

×òé2aê?£oáì?í?ê2e

×òé?à2a£oo?èo?e£?

×òé?à2a£oéè¥?¨à-OKè¥2?襣?

×òé?à2a£oè?o?×?±ê?

éo?×à? (Susan Miller) êtD?×ù2011?ê3

éo?×à?2011?êêtD?×ù3ì?ê?a

2aê?:úáóDê2?′·3

2011?ê°êêtD?×ù?ò?êê?a

2011?ê12D?×ù×á|3ì?a ìá?°°?÷ê?

×òêà2a£oü3é?a′óì?e

2011?êêtéúD¤3ì2¥±¨

′óê?°?±¢?á±o′μ?D?×ùTOP 5

éo?×à?(Susan Miller)êtD?×ù2011?ê5?

2aaê2?′×ü1aμ°

êà?μ í ×ê ?á 1¤3ì ò§

?¤?°3?ó¢óêà?μ ê?ìy ?¤?á°3êà?μ ê?ìy

?¤?′òμò?ê|êà?μ ê?ìy ?¤?-ê|êà?μ ê?ìy

?¤?′òμò?ê|êà?μ ê?ìy ?¤±¨1±êà?μ ê?ìy

?¤ò?DD′óòμêà?μ ê?ìy ?¤?á¤êà?μ ê?ìy

?¤?¤èˉ′óòμêà?μ ê?ìy ?¤?aí?1?±?à?μ ê?ìy

?¤?t¨?ìê|êà?μ ê?ìy ?¤1?±?à?μ í?D£ ê?ìy

?¤ò?¨?ìê|êà?μ ê?ìy ?¤?á11ê|êà?μ ê?ìy

?¤×¢2á?¨?tê|êà?μ ê?ìy ?¤?ìê|êà?μ ê?ìy

?¤?êá?×ê?êà?μ ê?ìy ?¤×é?ˉê|êà?μ ê?ìy

?¤?àéú?°3êà?μ ê?ìy ?¤?ààíê|êà?μ ê?ìy

?¤?aí?1?±?à?μ ê?ìy ?¤?á°3êà?μ ê?ìy

?¤±¨1±êà?μ ê?ìy? ?¤?-ê|êà?μ ê?ìy

?¤ò?DD′óòμêà?μ ê?ìy ?¤?á¤êà?μ ê?ìy

?¤?¤èˉ′óòμêà?μ ê?ìy ?¤×¢2á?áê|?à?μ ê?ìy

?¤?ú′óòμêà?μ ê?ìy ?¤í3ê|êà?μ ê?ìy

?¤1ú?êéìê|êà?μ ê?ìy ?¤?°ê|êà?μ ê?ìy

?¤è?á|×ê?′ê|êà?μ ê?ìy ?¤?à1àê|êà?μ ê?ìy

?¤1üàí×é?ˉê|êà?μ ê?ìy ?¤éóê|êà?μ ê?ìy

?¤±¨?ì?±êà?μ ê?ìy ?¤áê|êà?μ ê?ìy

?¤ía?ú?±êà?μ ê?ìy¤1?± ê?ìy ?ìóy§

?¤ò?¨?ìê|êà?μ ê?ìy ?¤1àê|êà?μ ê?ìy

?¤?t¨?ìê|êà?μ ê?ìy ?¤?D±êê|êà?μ ê?ìy

?¤?ìê|êà?μ ê?ìy ?¤òμ1üàíê|êà?μ ê?ìy

?¤?ààíê|êà?μ ê?ìy ?¤éè±ààíê|êà?μ ê?ìy

?¤°2è?ê|êà?μ ê?ìy ?¤?òíá1¤3ìê|êà?μ ê?ìy

?¤×é?ˉê|êà?μ ê?ìy ?¤í?×ê?1üàíê|?à?μ ê?ìy

?¤?á11ê|êà?μ ê?ìy ?¤1·?ààíê|êà?μ ê?ìy

?¤?¨?tê|êà?μ ê?ìy ?¤?àéú×ê?êà?μ ê?ìy

?¤?êá?×ê?êà?μ ê?ìy ?¤?′òμò?ê|êà?μ ê?ìy

?¤?ì±êà?μ ê?ìy ?¤?′òμò?ê|êà?μ ê?ìy

êμóμμàμ?o?

3ìó?êé è?μ3×êá? èòàú ×ò?à2a

í3ì | ?a·?ê?ìy | ?·?ê? | 3£êìa | ê?ó?êé

è?μ3éêêé | è?μ3?êé | è?×?′? | ×a?yéêêé | ?èDìóy | ±¨ | μ3D?·

?òàú·a | ?òàú?£°? | ?òàúD′×÷ | ?ó?°D? | ?ü?à>>

Dà2a | ê?òμ?à2a | é?à2a | êà2a | ê?à2a | ?aêà2a

±¨ á÷?¥?ˉ 1¤×÷×ü?á 1¤×÷?

êμ?°±¨ | éáêμ?ù | 1¤×÷×ü?á?|ê°±¨|D?μ?ìá?|′°±¨|μ÷2鱨

êì3 | ?ú£ | ê|°? | ó

?ê | è? | ?ìê| | ?§D£ | ?ì?§ | ?§éú | òo | ò?éú | ?¤ê? | t | ò?DD | ±?1Y | éì3? | μê | 2 | éú2ú |

oó?ú | ê? | °2è? | ò | ?óòμ | 1 | ?á | 3é | 2 | ó×?ù?° | ?úê? | ?±1¤ | í3 | μ?1¤ | 1¤?á | áa |

·à | °à?÷è? | μ3?± | μ3?¨ | D?′? | μ3?§2?

?ê?è | è? | ?ìê| | ?§D£ | ?ì?§ | μ?óy | òo | ò?éú | ?¤ê? | ?t | 1¤?á | áa | ·à | °à?÷è? | ò?DD | éì3? |

μê | °2è? | ò | ?óòμ | 1 | ?á | 3é | 2 | ó×?ù?° | 2 | éú2ú | oó?ú | ê? | ?±1¤ | ?úê? | í3 |

μ?1¤ | μ3?± | μ3?¨ | D?′? | μ3?§2? | í§2? | ?à?μ | ?àéú | ?§?° | ′′òμ | 2êé | ?

o?í?·?±? ·¨?éêé

?3ò×o?í? | ?òo?í? | ×aè?o?í? | ?eèúo?í? | ?-óao?í? | 3D°üo?í? | ?aê?2úè¨o?í? | ·?μ?2úo?í? | ê?o?í? | àí?ˉo?í? | ·to?í? |

ê?o?í? | ′úàío?í? | ×aáTo?í? | ?o?í?

1¤êé | ?éê|¤êé | ?Dêé | ?e×′ | ××′ | é×′ | ′e±?×′ | éêêé | éêêé | òìòéêé | òaêé | ′úàí′ê | ±¤′ê |

2¨êé | μ÷?aêé | ¨êé | ¨êé | D-òéêé | ±ê | ?·¨?éêé

-

128?ê? 1?± ?§àúàà íaó?àà ú ×êàà ía?3àà ?áàà 1¤3ìàà ò§àà éú?à1μμà êμó?1¤

1?± | ?D?ˉê? | μ÷éú | ′?1ù | 1ì·¨ | ê?òμμ¥ | ?t·¨?é?ˉ | éá1¤×÷ê| | ò1?± | ?ìê| | ?ü×a?é | ?·×a?°

?§àúàà | D | ? | ?D | × | 3éè | ·¨?éê? | MBA | MPA | ?ú?°?Déú | ?Do

íaó?àà | áù | ?°3?ó¢ó? | éìó¢ó? | 1?12ó¢ó? | íD?£ | ? | רר°? | ?úò?±êò? | 2 | GRE | GMAT | Dó¢ó?

| 3éè?ó¢ó?èy | ?ú?°éêó¢ó?

| ?ú?°1¥ó¢ó? | ?°3?è?ó? | è?ó§?° | ·¨ó? | μ?ó? | o?ó?

ú | úμè?ê? | úèí?tê? | ?°3ú | ?¢èíè¤ | ?è¤ | Oracleè¤ | Linuxè¤ | ?a?aè¤ |

Javaè¤

×êàà | 1?±ê? | ±¨1±ê? | ò?DD′óòμ×ê?ê? | ?¤èˉ′óòμ×ê?ê? | ?ú′óòμ×ê?ê? | ·¨ê? | ?óòμ·¨?é1ê | ?ìê|×ê?ê? |

μ?óê? | éá1¤×÷

| è?á|×ê?′1üàíê| | D?àí×é?ˉê| | á÷ê|ê? | 1üàí×é?ˉê|ê? | ?¤ê|ê? | 3?°?רòμ×ê?ê? | 1ê|?°òμ? | ?Yê±×ê?ê?

| í±à?-ê?

ía?3àà | ±¨1±ê? | ±¨?ì?±ê? | 1ú?êéìê|ê? | ía?ú?±ê? | ?úμ¥?±ê? | μ¥?¤?±ê?

?áàà | ?á′óòμ×ê?ê?£¨?ᤣ? | ?á°3? | ?-ê| | ×¢2á?áê|ê? | áê|ê? | éóê|ê? | í3ê|ê? | ×¢2á?°ê|ê? |

×ê2ú?à1àê|ê?

| ?ê|ê? | ACCA | ?óòμ·¨?é1ê | àí2?1ê| | 1ú?ê?úéóê|

1¤3ìàà | ò?¨?ìê| | ?t¨?ìê| | ?ìê|ê? | ?ì± | ?ààí1¤3ìê| | °2è?1¤3ìê| | ×¢2á×é?ˉ1¤3ìê| | ?á111¤3ìê| | ×¢2á?¨?tê| |

·?μ?2ú1àê| | íáμ?1àê|

| ò×¢2á?¨?tê| | ?t×¢2á?¨?tê| | °2èàê| | éè±ààíê| | ?òíá1¤3ìê| | ?êá?1¤3ìê| | ·?μ?2ú?-?íèê? | í?×ê?1üàíê| |

íáμ?μ′úàíè?

| ?·±£1¤3ìê| | òμ1üàíê| | ?·?3ó°?ì?àê| | 3?êD1ê| | 1·?ààí1¤3ìê| | 1·?ìê| | éè±ààíê| | ?D±êê| | μ1¤3ìê| |

×¢2á2aê|ê?

| ×¢2áá?ê|ê? | ×¢2á?ˉ1¤1¤3ìê|ê?

ò§àà | ?′òμò?ê|ê? | ?′òμò?ê|ê? | ?àéú×ê?ê? | ?′òμ?¤ê?

?í·×D£?° | D£?°éú | D£?°§ | ?é?DD?ó? | à1êê? | ?ó?°?D | 3?1ú᧠| D|? | áíààìùí? | ?à | ?§ | áíàà | D£?¨

| éú| ?Déú| ?ü?à>>

êμóμμ | è?μ3×êá? | è?μ3éêêé | è?μ3?êé | è?×?′? | ×a?yéêêé | ±¨ | èòàú | ?òàú?£°? | ?òàú·a | 1¤×÷? |

1¤×÷×ü?á | ×ò?à2a

Dà2a | é?à2a | ê?òμ?à2a | êà2a | ±¨ | êμ?°±¨ | 1¤×÷×ü?á | éáêμ?ù | D?μ?ìá | ê°±¨ | μ÷2鱨 | ′°±¨

·¨?éêé | o?í?·?±? | ?Y?2· | ?ü?à>>

ó¢ó§?° | ìyá|?úó? | áD′×÷ | ·-ò?ˉ | è¤ó¢ó? | ?§?°·?·¨ | ó¢-μè?ú | èì? | Dó¢ó? | éù?ùó¢ó? | ó°êóó¢ó? |

ó¢è?ú | ?ü?à>>

×÷′óè? | ×÷ | D§ | 3D | D | ?°ìa | D | áù è¤ | ì?2?×÷ | De | òé? ?μ?÷ | ó|ó | ?áoó?D |

2?×÷ | ˉ | óà?

?üàí1êê? | ê?′êéí | 3éóaê? | é | D′×÷μ? | ×÷μà | ?éí | D′×÷?ù′? | ?°ìa?Yá· | ×÷ì?§ | ?ü?à>>

?ó?°?D | ?D | ê?òμμ¥D | ?ìê|?D | D£?°?D | éá?D | ′ó?§éú?ó?° | ?òàú | ?òàú·a | ?òàú?£°? | ?°3? | ?°3?1 |

?°?°3?μ? | ?ü?à>>

| ?-§? | 2t?°ê | ?¤èˉ?eèú? | 21üàí? | ·¨?§? | àí?§? | ò?ò§? | ú? | ò?ê?àà? |

?ü?§? | ˉ?

1üàí?§? | ?áéó | 1¤éì1üàí? | 1?121üàí? | 1¤?§? | §? | éá?§? | ?ìóyàà? | ó|ó? | ó¢ó |

D′×÷μ?

?t | ?ü?à>>

ó? ?· | íó· | íó·1¥ | íó·×ê | íó·ía | í?ò3ó· | í?ò3ó·1¥ | μ¥?úó· | μ¥?úó·1¥ | μ?í?ó· |

êúó· | ?ü?à>>

êμó?1¤ | í?D£?à?μ | êú?à?μ | ê?éì3? | ?£?a3? | êì3 | ó? | êó?μ·?ì? | ó¢ó§?° | ?ó?°?D | êμóμμ |

×÷′óè? | ?′óè?

| ?í·×D£?° | D?à?μ | 1?±?à?μ | ?ìóy§

1?óú± íéù?÷ 1·t? áa?μ·?ê ?·?ê úμ?o ?í·t?DD óéá′?ó êì3 ×?DüD íμ?í?

Copyright © 2004- 2011?ê?°éêμóμμíAll Rights Reserved 3¤í3? 3¤í3

?D1ú§?o?Déú?oè¨ít?§3?(±±)μ? ?°£o010?′? £o010

3¤í3

上一篇:年10月政协党书记工作总结例文

上一篇:寒假学习计划(9页)

相关范文